Všeobecné obchodní podmínky pro vkládání inzerce do databáze serveru pronajmy-podnajmy.cz 

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Objednatele při zadávání, provozování a správě placené inzerce vše  dostupné na internetovém serveru www.pronajmy-podnajmy.cz (dále také jen „Služba“) .

1.2. Provozovatelem se rozumí spol. GEBAS CZ s.r.o., se sídlem Národní 138/10, 110 00, Praha 1, IČO: 25924796 (dále také jen „Provozovatel“).

1.3. Objednatelem placené inzerce na Službě (dále jen „Objednatel “) je fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem předmětné nemovitosti nebo podnikající fyzická nebo právnická osoba, jež podniká pod vlastním identifikačním číslem (IČO) na realitním trhu a aktivně zprostředkovává pronájem nemovitostí, a která

 ·       se registruje a aktivuje tak svůj přístup do Služby na webových stránkách zde: http://www.pronajmy-podnajmy.cz/cs/registrace-partnera , jejíž prostřednictvím lze zadávat řádkovou inzerci.

1.4. Objednávkou se rozumí on-line vyplněný a odeslaný objednávkový formulář na www.pronajmy-podnajmy.cz týkající se vložení nabídky nemovitosti do řádkové inzerce (dále jen „Objednávka“).

1.5. Potvrzením objednávky se rozumí e-mailové potvrzení Provozovatele na e-mail Objednatele, že přijímá jeho objednávku. Potvrzení objednávky musí dále obsahovat rekapitulaci objednávky, cenu Služby, platební podmínky, kontaktní a fakturační údaje.

1.6. Cenou Služby se rozumí cena uvedená provozovatelem v potvrzení objednávky, a která odpovídá ceníku uvedeného na http://www.pronajmy-podnajmy.cz/cs/cenik-inzerce platného ke dni objednávky.

1.7. Veškerá oznámení a upřesnění stran při sjednávání Smlouvy či její realizaci vyžadují vždy písemnou formu, přičemž postačuje a preferuje se komunikace per e-mail.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Smlouva je uzavřena doručením potvrzení Provozovatelem Objednateli, že beze změny přijal jeho objednávku.  (dále také jen „Smlouva“)

3. Způsob, místo a termín plnění

3.1  Provozovatel splní svoji povinnost vůči Objednateli umístěním jeho nabídky/poptávky na Službu dle jeho objednávky a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, ve kterém byla Objednatelem cena Služby uhrazena na bankovní účet Provozovatele.

3.2  Pokud Provozovatel nebude schopen ve sjednaném termínu Službu zajistit, je povinen o tomto Objednatele neprodleně uvědomit a sdělit mu náhradní termín zpracování jeho Objednávky, který nesmí být delší než 2 pracovní dny od tohoto sdělení; nedodržení Provozovatelem termínu pro zajištění Služby Objednateli je důvodem pro odstoupení Objednatele od Smlouvy.

3.3. Objednatel není oprávněn pouze zprostředkovávat inzerci na Službě třetím osobám. Objednatel  je dále povinen předložit na výzvu Provozovatele prokazatelné doložení oprávněnosti inzerce na Službě dle odstavce 1.3. těchto VOP. Provozovatel si vyhrazuje výlučně sám posoudit, zda Objednatel prokazatelně doložil oprávněnost inzerce. Bez prokazatelného doložení oprávněnosti inzerce nebo v případě porušení jakékoli další povinnosti stanovené těmito VOP, si Provozovatel vyhrazuje právo udělit Objednateli pokutu až do výše 50.000,-Kč.

3.4. Objednatel se zavazuje neuveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo které poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Služby, a případné nároky, jež Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, odškodní.

3.5. Provozovatel má právo smazat jakékoliv údaje či odmítnout jejich uveřejnění a to bez nároku vrácení provedené platby, pokud jsou:

a) v rozporu s právním řádem České republiky,

b)  v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, či poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob,

c) svým obsahem v rozporu se zájmy Provozovatele či jsou v rozporu s těmito VOP

3.6. Objednatel je oprávněn svou nabídku/poptávku - inzerát jednou denně „topovat“. Topováním se rozumí jeho posun na první pozici ve výpisu nabídek, které se uživateli zobrazí při vyhledávání. Jedná se o doplňkovou službu. V jednom dni lze každou nabídku topovat pouze jednou. Objednatel je oprávněn svou nabídku - inzerát jednou denně „topovat na úvodní stranu“  Topováním na úvodní stranu se rozumí posun na úvodní stranu (homepage) mezi doporučené pronájmy a podnájmy. Objednatel je oprávněn si libovolně volit denní dobu, ve kterou bude svou nabídku topovat, tyto mohou být topovány i postupně. Všichni Objednatelé mají stejné právo na topování svých inzerátů. Jelikož Provozovatel dává Objednatelům možnost topovat své inzeráty kdykoli během dne, není Provozovatel schopen jednotlivým Objednatelům zaručit určitou minimální dobu, po kterou bude topovaná nabídka na prvním místě ve zobrazování. Provozovatel si dále vyhrazuje právo bez dalšího odstoupit od VOP, pokud Objednatel poruší podmínky služby topování.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Pokud není sjednáno jinak, pak sjednaná cena Služby se uvádí vždy s DPH a zahrnuje veškeré náklady Provozovatele.

4.2. Objednatel hradí cenu za Službu vždy on-line platbou přes platební systém společnosti GOPAY s.r.o. implementovaný v systému Provozovatele.

5. Reklamace

5.1 Provozovatel neodpovídá za vady na Službě, pokud tyto jsou důsledkem chybných údajů uvedených Objednatelem.

5.2. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně e-mailem na info@pronajmy-podnajmy.cz  nebo doporučeně dopisem na kontaktní údaje Provozovatele dostupné z webové adresy (URL) http://www.pronajmy-podnajmy.cz/cs/kontakt

5.3. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dní ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení Provozovatele. V případě neuveřejnění anebo chybného uveřejnění inzerátu je reklamační lhůta 14 dní ode dne, kdy byl anebo měl být inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Provozovatele je 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění.

5.4. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby, a to po dobu delší než 12 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.

5.5. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména změny v návštěvnost serveru Provozovatele http://www.pronajmy-podnajmy.cz/cs

5.6. V případě, že Provozovatel danou reklamaci uzná jako oprávněnou, zavazuje se následně na její hodnotu vystavit opravný daňový doklad, a to ke dni uznání reklamace a opravný daňový doklad vypořádat dle dohody smluvních stran, tzn. vyplatit nebo započítat na úhradu jiného plnění.

5.7. Námitky vůči vystaveným fakturám – daňovým dokladům, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednateli, je povinen Objednatel uplatnit u Provozovatele písemně, a to do 7 dnů po doručení faktury – daňového dokladu.

6. Utajení informací

6.1. Strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré informace získané v souvislosti se Smlouvou a její realizací i po jejím ukončení. Souhlasem s těmito VOP dává Objednatel Provozovateli výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely smlouvy, a to po dobu nezbytnou pro účely zpracování osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“). Osobní údaje, které Objednatel předal v souvislosti se smlouvou Provozovateli, se Provozovatel zavazuje chránit dle ZOOÚ.

7. Nepřekonatelná a nepředvídatelná překážka plnění

7.1.Provozovatel ani Objednatel není povinen plnit, pokud nastane nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli. Po dobu trvání takovéto překážky nejsou strany v prodlení s plněním.

7.2. Za nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se nepovažuje překážka vzniklá z osobních poměrů nebo vzniklá až v době prodlení se splněním závazku.   

8. Ukončení smlouvy před jejím splněním

8.1 Smlouva může být ukončena pouze:

a) písemnou dohodou Provozovatele a Objednatele,

b) písemným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení, které představuje

·       na straně Objednatele:

- prodlení s úhradou ceny díla delší než 14 dnů od data splatnosti,

- vstup Objednatele do likvidace nebo do insolvence.

·       na straně Provozovatele:

- nedodání Služby ani po písemném upozornění a marném uplynutí náhradní lhůty (čl. 3.2),

- cena Služby v potvrzení Objednávky neodpovídá ceníku uveřejněnému k momentu Objednávky na http://www.pronajmy-podnajmy.cz/cs/cenik-inzerce,

- vstup Provozovatele do likvidace nebo do insolvence.

8.2 Odstoupení od Smlouvy je účinné jeho doručením druhé straně, pokud tato ještě svůj závazek ze Smlouvy nesplnila. Odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší a strany jsou si povinny vrátit vše, co si do této doby na Smlouvu plnily. 

9. Rozhodné právo a řešení sporů

9.1 Vzájemná práva a povinnosti stran smlouvy, jakož i otázky neupravené v těchto VOP, se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění.

9.2. Strany Smlouvy se zavazují před uplatněním práva u soudu řešit veškeré případné spory smírnou cestou.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Inzerce Objednatele podléhá pravidlům inzerce v těchto VOP.

10.2. Užití obsahu serveru  http://www.pronajmy-podnajmy.cz/cs případně jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je server určen, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány všechny zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serveru pro osobní potřebu vsouladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.

10.3. Dojde-li ke změně fakturačních údajů a kontaktních osob u Objednatele, je Objednatele  povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat, a to nejpozději do 7 pracovních dní od této změny.

10.4. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na webových stránkách Služby. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Podmínek, bude na webových stránkách zveřejněno nejméně po dobu sedmi pracovních dní ode dne, kdy nové znění Podmínek vstoupí v účinnost. V případě, že Objednatel  nesouhlasí s novou úpravou Podmínek, může svůj Přístup ke Službě písemně vypovědět.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5. 2016

GOPAY Cards Verifed